R.A.V.E.N. – Zaventem

Loading...

Terms And Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFINITIES

 

a) “Aanbieder“: Betekent Raven BVBA, Excelsiorlaan 16, B-1930 Zaventem België (BE0663.545.920)

 

b) “Gebruiker“?: Betekent ieder persoon, consument dan wel zakelijke klant die gebruik maakt van de diensten aangeboden door Raven BVBA

 

c) “Consument“: Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen

 

d) “Zakelijke klant“: Iedere gebruiker die geen consument is.

 

e) “Diensten“: Bestaande uit het aanbieden van ruimtes waarin enerzijds het spelconcept “escape room” en anderzijds het concept van Virtual Reality kan worden beoefend, dit middels materiaal ter beschikking gesteld door Aanbieder

 

f) “Vermoedelijk verschuldigd bedrag“: Bedrag die de Gebruiker verschuldigd zou zijn aan Raven indien de gevraagde diensten plaats gevonden hadden, berekend op basis van de geafficheerde tarieven of op basis van de uitgegeven offertes, beiden overeenkomstig de specificaties zoals meegedeeld door de Gebruiker bij het maken van de 

reservatie en/of de aanvraag tot offerte.

 

2. TOEPASSELIJKHEID

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en overeenkomst dan wel contracten met deze firma voor de diensten van de firma.

 

Enige algemene voorwaarden van een gebruiker jegens de aanbieder worden hierbij expliciet als niet-toepasselijk beschouwd en kunnen enkel individueel toepassing vinden indien de aanbieder deze expliciet schriftelijk en voorafgaandelijk heeft aanvaard.

 

De gebruiker die het aanbod van de aanbieder aanvaardt onder de huidige Algemene Voorwaarden aanvaardt ook deze Algemene Voorwaarden als de toepasselijke voorwaarden voor alle toekomstige overeenkomsten en voor alle geleverde diensten door de aanbieder.

 

3. INTERPRETATIE

 

De Algemene Voorwaarden dienen te worden geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht.

 

Ingeval één of meerdere van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden als strijdig met het Belgisch recht zouden worden bevonden blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

 

4. BETALING

 

De betaling voor de diensten dient, behoudens anders overeengekomen of vermeld op de factuur, te gebeuren bij de beëindiging van het gebruikmaken van de diensten, in de lokalen van Raven, dit uitsluitend middels contante betaling, hetzij in baar geld dan wel elektronisch. Behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Raven zal geen enkel ander betaalmiddel als geldige betaling worden aanvaard.

 

De zakelijke klant van Raven zal op aanvraag een factuur voor de geleverde diensten ontvangen, waarbij de uiterlijke betalingsdatum wordt vermeld, dewelke in geen geval langer dan 15 dagen na de factuurdatum zal zijn.

 

In geval van wanbetaling op de vervaldag van de factuur zullen zonder verdere ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn zijn à rato van 10% per jaar en wordt het factuurbedrag verhoogd met 5% met een minimum van €50.

 

Eenzelfde intrest zal verschuldigd zijn indien Raven betalingen dient te doen aan de Gebruiker, dit na voorafgaandelijke ingebrekestelling.

 

5. RESERVATIE EN ANNULERING

 

Raven behoudt zich het recht voor om bij het aangaan van een reservatie een voorschot te vragen ten belope van minimaal 25% van het normaal verschuldigd bedrag voor de te leveren diensten. In geval van annulering minder dan veertien dagen voor de leveringsdatum van de gevraagde diensten zal Raven 25% van het normaal verschuldigd bedrag mogen factureren ten titel van forfaitaire schadeloosstelling, In geval van annulering binnen de zesennegentig uur voor de levering van de diensten zal Raven 50% van het normaal verschuldigd bedrag mogen factureren bij wijze van forfaitaire schadeloosstelling. In geval van annulering binnen de vierentwintig uur voor de levering van diensten zal Raven 75% van het normaal verschuldigd bedrag mogen factureren als forfaitaire schadeloosstelling.

 

6. AANSPRAKELIJKHEID

 

Raven zal geenszins aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook voortvloeiende uit volgende omstandigheden:

 

– Overmacht;

 

– Slecht functioneren van het geleverde materiaal;

 

– Diefstal uit de lokalen van Raven -Stakingen;

 

– Schade ten gevolge van medische aandoeningen die niet voorafgaandelijk werden gemeld;

 

– Overheidsbevel

 

Raven zal enkel aansprakelijk zijn voor schades indien de gebruiker bewijst dat Raven intentioneel foutief heeft gehandeld dan wel dat Raven grove fouten heeft gemaakt bij het leveren van de diensten. In alle geval wordt de aansprakelijkheid van Raven beperkt tot de directe schade per incident overeenkomstig haar polis bedrijfsvoering bij KBC. Gebruiker verklaart afstand te doen van enige vordering tot schadeloosstelling voor schadegevallen waarbij hij voor minder dan tweehonderd euro schade lijdt. Gebruiker verklaart afstand te doen van de eerste tweehonderd euro voor iedere eis tot schadeloosstelling die de tweehonderd euro overschrijdt.

 

7. JURISDICTIE EN BEVOEGDHEID

 

De overeenkomst tussen Raven en de Gebruiker worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel dan wel het vredegerecht Zaventem zijn bevoegd om kennis te van enig geschil omtrent de uitvoering van de overeenkomst dan wel aangaande deze algemene voorwaarden.